OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Úvodná stránka » Informacia_o_spracovani_osobnych_udajov
                        INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Riadne, správne a bezpečné spracúvanie osobných údajov našich pacientov, vrátane ich ochrany je pre naše diagnostické centrum veľmi dôležité. Z tohto dôvodu Vám v tomto dokumente poskytneme informácieo tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že v našom diagnostickom centre máme prijaté zásady na zabezpečené spracovanie osobných údajov, máme presne stanovené ktorý zamestnanec má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať a v akom rozsahu. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU Prevádzkovateľ: JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., Špitálska 6, 949 01 NITRA, Slovenská republika, IČO: 36540315, zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, dňa 26.02.2001, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10159/N.
Dotknutá osoba:
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa v našom diagnostickom centre spracúvajú tj. pacient resp. jeho zákonný zástupca alebo splnomocnenec.
Účel a právny základ spracúvania: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami ( pacientmi ) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.  Osobné údaje a údaje týkajúce sa zdravia spracúvame podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujesmernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  Zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ,  Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ,  Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákona NR SR č. 153/2013 o národnom zdravotníckom systéme,  Zákona NR SR č. 395/2002o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
Príjemcovia : Osobné údaje ako a údaje týkajúce sa zdravia dotknutých osôb môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom :  zdravotné poisťovne (napr. vyúčtovania, kontroly poskytovania ZS...)  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (napr.výkon kontroly)  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (na vyžiadanie)  iné zdravotnícke zariadenie - v prípade prevozu pacienta na ďaľšie vyšetrenia resp. hospitalizáciu  Národnému centru zdravotníckych informácií ( v súvislosti so štatistikami a systémom eZdravie )
Sprostredkovatelia:  zabezpečujú služby ohľadom merania ionizujúceho žiarenia: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. IČO: 36348279 Príjemcom a zmluvným sprostredkovateľom poskytujeme údaje výhradne na základe plnenia legislatívnych požiadaviek. Zodpovedná osoba:
IT manažér; E-mail na akékoľvek dotazy v súvislosti s ochranou osobných údajov je: gdpr@jessenius.sk.

Doba uchovávania:
JESSENIUS - diagnostické centrum a.s. uchováva spracúvané osobné údaje týkajúce sa zdravia v zmysle §22 zákona č. 576/2004 Z.z. 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti., resp. úmrtia a zákona č. 395/2002 Z.z.. Ostatné lehoty na uchovávanie osobných údajov sú vymedzené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé informačné systémy. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu skartované. Dodržiavame princíp minimalizácie, t.j. ak uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje odstránime.
 Zverejňovanie a prenos do tretích krajín:
Osobné údaje dotknutých osôb nezverejňujeme a neprenášame do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči diagnostickému centru tieto práva:
 V súlade s ochranou jej dôstojnosti, rešpektovania jej telesnej integrity a psychickej integrity právo získať
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu
s informáciami uvedenými v informovanom súhlase pri vyšetrení, kde sú uvedené informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia
zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 Právo na to, aby diagnostické centrum opravilo jej nesprávne osobné údaje a aby doplnilo jej neúplné osobné údaje.
 Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali ak
nepodliehajú iným zákonným požiadavkám.
 Právo na to, aby diagnostické centrum obmedzilo spracúvanie jej osobných údajov, ak: -dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to
počas obdobia overovania ich správnosti, -spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia, -diagnostické centrum nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie nárokov.
 Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla diagnostickému centru, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Taktiež má právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie tejto osobe, jej zákonnému zástupcovi
a ďalším osobám v zmysle platnej legislatívy.
 Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov diagnostickým centrom v informačných systémoch, ktoré to povoľujú
 Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany diagnostického centra,
ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 Právo namietať a odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona č. 576/2004 Z.z. možno poskytnúť zdravotnú
starostlivosť bez informovaného súhlasu.
 Právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom,
ak v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.
 Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať
informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov,
zákonnosť spracúvania jej osobných údajov môže odsúhlasiť len jej zákonný zástupca.
 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla diagnostického centra alebo na elektronickej adrese gdpr@jessenius.sk.
 Dotknutá osoba, môže podať návrh na začatie konaniao ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosti dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tieto povinnosti voči diagnostickému centru:
 poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné pre rádiodiagnostické vyšetrenie .
 Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie za podmienok stanovených zákonom
č. 576/2004 Z.z sa nevyžaduje. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neposkytnutie
zdravotnej starostlivosti ( s výnimkou životaohrozujúcich stavov ).

Možnosti odvolania súhlasu dotknutej osoby:
Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom
č. 576/2004 Z.z ( Zákon o zdravotnej starostlivosti ) nevyžaduje. Tento súhlas nemôžete ani odvolať. Ostatné spracúvanie Vašich osobných údajov je
možné kedykoľvek odvolať. Súhlas na spracovanie osobných údajov je vždy vydaný za konkrétnym účelom. Osobné údaje sa nemôžu používať na iný účel
ako účel vymedzený v súhlase.

Profilovanie:
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu ani ich profilovaniu.

Organizácia, technické a bezpečnostné zabezpečenie :
 Diagnostické centrum má v súlade s legislatívnymi požiadavkami vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania a ochrany osobných údajov.
 Všetci zamestnanci JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., ktorí spracúvajú osobné údaje majú v súlade s platnou legislatívou:
-poučenie
-poverenie na prístup k osobným údajom
-pokyny spracovania osobných údajov
-pravidelné školenia o ochrane osobných údajov
 Vykonávame pravidelné audity ochrany osobných údajov
 Dodávatelia, sprostredkovatelia a príjemcovia sú zaviazaní mlčanlivosťou prijatím primeraných bezpečnostných opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov.
 Kritériom výberu dodávateľov a sprostredkovateľov je overenie ich spoľahlivosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov

V Nitre 24.5.2018